Platforma Hetman

Platforma Hetman jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy ERP, przeznaczonym do obsługi przedsiębiorstw w pełnym zakresie działalności. System pozwala na obsługę podmiotów zarówno jedno jak i wielooddziałowych. System zbudowany jest z następujących modułów: Logistyka, Produkcja i MES, Finanse, Branżowe, CRM, Serwis,
Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI]. Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe: Planowanie rozkroju wstęgi na tekturnicy; HetmanBoxFaktory – System wspomagający zarządzanie firmami zajmującymi się produkcją opakowań z tektury; EKO-MANAGER – nowoczesne rozwiązanie informatyczne w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów; TRACEABILITY – system wspomagający śledzenie partii w branży ogrodniczej oraz w zakładach sortowania i przetwarzania owoców i warzyw. Platforma Hetman to system oparty o narzędzie informatyczne gwarantujące pełną identyfikację informacji, a tym samym spójność celów wszystkich procesów biznesowych. Platforma Hetman skołada się z następujących modułów: [Hetman-CRM], [Hetman-ERP-FINANSE], [Hetman-ERP-LOGISTYKA], [Hetman-MES], [Hetman-ROZSZERZENIA]


Sortowanie i konfekcjonowanie owoców i warzyw


Firma Prokhard Sp. z o. o. od wielu lat zajmuje się tematyką branży ogrodniczej i prowadziła wdrożenia w zakresie obsługi gospodarstw ogrodniczych, oraz grup producentów owoców i warzyw zajmujących się produkcją jabłek, pomidorów oraz owoców miękkich. Doświadczenia te sprawiły, że nie obce są nam potrzeby tej branży.

Wykorzystując doświadczenia oraz nasz podstawowy produkt, jakim jest Platforma Hetman, możemy z dumą zaproponować Państwu współpracę w zakresie komputeryzacji i automatyzacji obsługi procesów biznesowych realizowanych w Państwa przedsiębiorstwie, a w szczególności systemu planowania i sterowania produkcją w zakresie sortowania owoców.

Firma ProkHard wykorzystuje w swych działaniach najnowocześniejsze technologie z zakresu informatyki, logistyki magazynowej i sterowania produkcją, korzystając przy tym z innowacyjnych rozwiązań technicznych. Jako integrator systemów informatycznych, posiadamy bogate doświadczenia w zakresie komunikacji i konsolidacji systemów nadrzędnych z systemami sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych, co prowadzi do budowy spójnych rozwiązań informatycznych.
Nie bez znaczenia jest fakt, że produkt oferowany przez firmę ProkHard jest w całości produktem polskim, którego właścicielem praw autorskich i moderatorem kodu źródłowego aplikacji jest nasza firma. Pozwala nam to błyskawicznie reagować na potrzeby naszych klientów, oraz rozwijać system w kierunkach oczekiwanych przez rynek, wyprzedzając przy tym ich potrzeby.

Najważniejsze procesy występujące w firmach zajmujących się sortowaniem oraz pakowaniem owoców i warzyw, które można usprawnić wykorzystując system informatyczny Platforma Hetman opisujemy poniżej.


 • Struktura upraw oraz zabiegi agrotechniczne

 • System pozwala na rejestrację prezentację struktury upraw u każdego z producentów zarówno w formie opisowej jak i graficznej z możliwością wstawiania dowolnych zdjęć. Zarejestrowane struktury upraw pozwalają na pełniejszy pogląd na całość areałów wszystkich producentów jak i każdego z osobna. Sady można podzielić na kwatery i do każdej z nich przypisać ilość drzew występujących w wybranej odmianie. Do każdej kwatery można przypisać zabiegi agrotechniczne zarówno planowane jak i odbyte, a w kolejnym kroku generować etykiety dla poszczególnych plantacji, co z kolei pozwala na kontrolę przebiegu procesu traceability już od samego sadu. System pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji o wykonywanych opryskach jak i datach zbioru. Takie podejście pozwala z jednej strony na automatyczne pilnowanie okresu karencji partii owoców jak również na elektroniczną rejestrację danych wymaganych przez instytucje certyfikujące

 • Drukowanie etykiet na skrzyniopalety z niesortem

 • W celu pełnego oraz automatycznego śledzenia partii system pozwala na wydruk etykiet na każdą skrzyniopaletę trafiającą do obiektu grupy. Wydruk etykiet możliwy jest na dwa sposoby:

  • W momencie przyjęcia owoców do firmy, przez uprawnioną osobę obsługującą magazyn.
  • Przed zbiorami na podstawie prognozy zbiorów dla każdej kwatery zarejestrowanej w systemie.

  Etykiety posiadają unikalny kod kreskowy pozwalający z jednej strony na automatyczne przyjęcie towaru do firmy poprzez odczyt kodu skanerem kodów kreskowych (oraz wygenerowanie dokumentu przyjęcia), z drugiej natomiast na pełne śledzenie partii oraz przypisanie skrzyni nie tylko do producenta ale również do części sadu z której pochodziły, a w efekcie powiązaniu z zabiegami agrotechnicznymi i opryskami.


 • Obroty towarem w obiekcie grupy

 • Celem procesu jest rejestracja bieżących ruchów magazynowych niesortem, oraz produktami sortowania i pakowania przy zachowaniu śledzenia drogi przepływu partii towarowych.
  Obroty magazynowe są rejestrowane z zastosowaniem modułów magazynowych Platformy Hetman.
  Dokumenty obrotu magazynowego wystawiane są przez pracowników magazynu za pomocą komputera stacjonarnego, lub mogą być automatycznie generowane po odczycie kodów kreskowych znajdujących się na etykietach paletowych surowca lub produktów.
  Do obsługi wózków widłowych wykorzystywane są terminale przenośne, lub komputery panelowe nawózkowe wyposażone w skanery kodów kreskowych.

  System pozwala na zarządzanie magazynami surowców, produkcji w toku, wyrobów gotowych jak i stanami magazynowymi opakowań zarówno zwrotnych jak i jednorazowych.

Planowanie i rejestracja sortowania/pakowania


 • Planowanie sortowania

 • Planowanie sortowania może odbywać się z wykorzystaniem modułu MES Platformy Hetman pozwalającego na układanie planów z uwzględnieniem m.in.:

  • Wydajności maszyny sortowniczej;
  • Wymaganej ilość odsortu w określonej klasie/rozmiarze;
  • Ilości owoców do przesortowania;
  • Dostępności owoców w chłodniach.

  Planowanie sortowania może odbywać się na podstawie zamówień od odbiorców bądź zamówień wewnętrznych (tzw. "na magazyn"). Podczas planowania możliwy jest wybór konkretnych partii owoców, które mają zostać użyte w procesie, a informacja taka – aby usprawnić pracę magazynu - może zostać wyświetlona na panelach operatorskich zamontowanych na wózkach widłowych.

  W celu usprawnienia procesu sortowania opracowaliśmy funkcjonalność pozwalającą na wymianę danych z maszynami sortowniczymi.

Komunikacja z maszyną sortowniczą


W celu automatyzacji wymiany danych oraz umożliwieniu pełnego i dokładnego śledzenia partii w procesie produkcyjnym Platforma Hetman umożliwia komunikację z maszynami sortowniczymi odpowiedzialnymi za rozsort owoców zgodnie z ustawionymi parametrami takimi jak kolor czy rozmiar. Firma Prokhard jest w stanie opracować protokoły komunikacyjne z dowolną maszyną sortowniczą, która posiada zdolności komunikacyjne z systemem zewnętrznym. Do tej pory realizowaliśmy wdrożenia związane z integracją z urządzeniami takich firm jak Aweta, MAF Roda, Greefa oraz Sorter.

 • Planowanie pakowania
 • Planowanie pakowania odbywać się będzie przy pomocy zleceń produkcyjnych systemu Platforma Hetman. Plany generowane są na podstawie zamówień od klientów oraz zamówień własnych (tzw. Na magazyn).

  Gotowy plan produkcji można przekazać na linie pakerskie poprzez:

  • Wydruk planu pakowania
  • System pozwala na wydrukowanie listy zleceń z listą towarów które należy przygotować na wybranych stanowiskach roboczych [stołach pakerskich]. Aby przyśpieszyć proces rejestracji pakowania – na wydruku zostaną wydrukowane kody kreskowe określające konkretne Zlecenie / Towar, który przy kolejnym procesie [rejestracji] zostanie zeskanowany przez operatora rejestrującego produkcję.

  • Wyświetlenie listy planów na ekranie brygadzisty
  • Po zarejestrowaniu zleceń produkcyjnych oraz ustawieniu statusów "do produkcji" na panelach operatorskich [lub komputerach] umieszczonych bezpośrednio przy stanowiskach pakowania – zostanie wyświetlona lista zleceń produkcyjnych na dany dzień. Operator przed rozpoczęciem pakowania wybierze z listy zlecenie którego produkcję rozpoczyna, a w kolejnym kroku zarejestruje ilości wyprodukowane pod konkretne zlecenie.

Panele brygadzisty – linie pakerskie


Na podstawie opracowanego planu produkcji, na terminalu brygadzisty wyświetlane są informacje dotyczące realizacji planu. Operator wybiera realizowany plan produkcji.

Pakowanie odbywa się na podstawie planu produkcji utworzonego na bazie zleceń (zamówień) od kontrahentów (odbiorców). Jednocześnie, dzięki powiązaniu z wydaniem do produkcji wstępnie przesortowanych owoców, zachowywana jest informacja o dostawcy wysortowanego asortymentu.

Dodatkowo panele rejestracji produkcji mogą służyć do rejestracji personelu (brygad) produkcyjnych realizujących sortowanie. Na tej podstawie system raportuje ilości oraz wydajności poszczególnych brygad oraz całego procesu sortowania.

Raporty i analizy


Na podstawie zebranych danych można uzyskać m.in. takie raporty jak:

 • Raport Traceability;
 • Raport sprzedaży dla Agencji Rynku Rolnego;
 • Raport kontroli sprzedaży (w podziale na producentów z grupy i spoza grupy);
 • Raporty wydajności linii produkcyjnych;
 • Raporty zalegania towarów/niesortu na magazynie;
 • Raport zużycia opakowań;
 • Stany realizacji zamówień;
 • Rozliczeń z producentami.


Zakłady Przetwarzania i utylizacji odpadów


Rynek odpadów w Polsce staje się coraz bardziej wymagającym. Aktualne zmiany przepisów związanych z gospodarką odpadami dostosowujących polskie prawo do standardów unijnych (regulacje prawne na poziomie poczynając od dyrektyw unijnych poprzez ustawodawstwo na szczeblu krajowym po regulacje gminne) sprawia iż dostosowanie się wszystkich uczestników systemu Gospodarki Odpadami wymaga od nich nowego podejścia do procesu zarządzania, kontroli przepływu odpadów. Ten przysłowiowy „śmieć” w kategoriach produktu wymaga nie tylko kontroli i zarządzania nim wewnątrz organizacji ale także spojrzenia jako produktu który jest towarem handlowym, wymagającym bardzo szczegółowej kontroli zarządzania (jednostki samorządowe, firmy wywozowe, instytucje nadzorujące i kontrolujące).

Tak szeroki obszar działania rodzi pytanie jak zarządzać taką organizacją Zakładem Zagospodarowania Odpadów, jak kontrolować strumień ewidencji i przepływu odpadów, jak dostarczyć kadrze zarządzającej niezbędnej bazy wiedzy, która ma być podstawą dla dalszego raportowania dla organu nadzorującego, jakim procesom automatyzacji poddać zakład aby podnieść jego efektywność.

Aby odpowiedzieć na te pytania należy cały ten proces przenieść na grunt Firmy zarządzającej składowiskiem odpadów i sposobu kierowania takim zakładem. Okazuje się że zarządzanie odpadami nie jest niczym innym jak procesem biznesowym w ramach którego wyróżniamy podprocesy i funkcjonalności, które składają się na całość operacji związanych z prowadzeniem gospodarką odpadami.
Procesy biznesowe które skupiają się nie tylko na samej gospodarce odpadami ale również na innych istotnych elementach działania przedsiębiorstwa, które stanowią system naczyń połączonych zależnych od siebie nawzajem i mających istotny wpływ na przepływ odpadów.

I tak zarządzanie strumieniem odpadów to również zarządzanie:

 • Majątkiem;
 • Personelem;
 • Finansami;
 • Kontaktami z klientami.

Wszystkie powyższe procesy biznesowe mają bardzo istotny wpływ na sprawozdawczość takiej jednostki.
Poniższy schemat w bardzo prosty sposób obrazuje najważniejsze procesy i funkcjonalności dotyczące zarządzania odpadami.

Schemat ten pokazuje to co w gospodarce odpadami jest najistotniejsze czyli:

 • Zbieranie odpadów;
 • Przyjęcie odpadów;
 • Składowanie odpadów;
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;
 • Przekazanie odpadów;
 • Sprawozdawczość i analizy.

Firma Prokhard wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom opracowała system informatyczny, który nie tylko pozwala sprawnie prowadzić gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, ale to także nowa jakość pracy wynikowej nad zgromadzonym materiałem
Eko-Manager to samodzielne narzędzie informatyczne umożliwiające dokumentowanie zdarzeń w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, elementy automatyki przemysłowej integrują system z parkiem maszynowym eliminując ręczne operacje ewidencyjne.
Eko-Manager pozwala na stworzenie jednego spójnego zintegrowanego systemu informatycznego dla całego przedsiębiorstwa, odpowiedzialnego za obsługę poszczególnych procesów biznesowych, zapełniając przy tym pełną integrację informacji.
Dlaczego kolejne zakłady zarządzające składowiskami odpadów decydują się na Nasze rozwiązania aby móc odpowiedzieć na to pytanie prześledźmy z systemem Eko- Manager cykl życia odpadu .

Gospodarka odpadami to:


1. Zbieranie odpadów

Proces, który tak naprawdę może być prowadzony z zastosowaniem różnych metod i technik.
Eko-Manager został zaprojektowany w taki sposób aby wspomagać ten proces dając możliwość łączenia różnych technik w jedną całość. Nowatorskim rozwiązaniem w tym zakresie jest możliwość integracji systemu z firmami zewnętrznymi zajmującymi się bezpośrednio zbiórką odpadów. Poniższy przykład opisuje sposób wykorzystania takiej technologii przez HETMAN Eko-Manager. Śmieciarki wyposażone w terminale samochodowe z bezprzewodowymi skanerami kodów kreskowych;
na terminalu kierowca dokonuje wyboru (z bazy tras przejazdów) trasę i rozpoczyna przejazd. 
Pojemniki na odpady są oznakowane unikalnymi numerami i kodami kreskowymi za pomocą wodoodpornych naklejek z kodem kreskowym (można też wykorzystać tutaj technologie indywidualnych tagów RFID). W procesie zarządzania kontaktami z klientem pojemniki przydzielane są poszczególnym posiadaczom odpadów. Podczas zbiórki odpadów obsługa śmieciarki odczytuje kod kreskowy opróżnianych odpadów. Kierowca otrzymuje informację na terminalu czy odczytano kod pojemnika, określa wybierając ze zdefiniowanej listy zdefiniowane parametry do zaakceptowania. Dane rejestrowane są na terminalu po zakończeniu trasy śmieciarka trafia na składowisko, podjeżdża do stanowiska wagowego identyfikuje się przy pomocy karty zbliżeniowej, system komputerowy terminala łączy się z bazą główną i przenosi dane do bazy. Pojazd jest ważony, po ustabilizowaniu wagi następuje zapis wagi brutto pojazdu, dane z trasy trafiają do systemy stając się tym samym doskonałą bazą wiedzy dla procesu sprawozdawczości dla gmin objętych zasięgiem działania danego przedsiębiorstwa zarządzającym danym składowiskiem odpadów (ZZO), co więcej pozwala znakomicie zarządzać znakowanymi pojemnikami. Ta technologia będąca jedną z propozycji sposobu rejestracji odpadów z poszczególnych gmin stanowi doskonałe uzupełnienie do standardowych funkcjonalności.

Eko-Manager w zakresie zbierania odpadów pozwala również na:

 • Prowadzenie rozbudowanych kartotek kontrahentów pojazdów obcych i własnych;
 • Tworzenie i ewidencję umów i kontraktów na odbiór odpadów (indywidualne cenniki usług i opłat środowiskowych);
 • Generowanie i pełna obsługa kart przekazania odpadów (automatyczne generowanie faktur indywidualnych zbiorczych).

2. Przyjęcie odpadów

Przyjęcie odpadów: czyli przyjmowanie odpadów w celu ich składowania lub przetworzenia (unieszkodliwienia) w systemie Eko-Manager przyjmowanie odpadów wspomagane jest poprzez wykorzystanie technologii informatycznych z dziedziny radiokomunikacji, automatyki i inżynierii oprogramowania, umożliwiło to stworzenie mechanizmów zastępujących i usprawniających pracę człowieka realizowanych przez funkcjonalności:

 • Obsługa procesu ważenia z wykorzystaniem automatycznego lub półautomatycznego procesu ważenia na wagach samochodowych (wykorzystanie kart zbliżeniowych, identyfikacja tagami rfid, identyfikacja pojazdu przy wykorzystaniu kamer; radiowych terminali samochodowych;
 • Praca w trybie pełni automatycznym-wykorzystanie urządzeń zdalnych;
 • Ewidencja przyjęcia odpadów z przypisaniem lokalizacji/przeznaczenia odpadu;
 • Zdalny interface do tworzenia i drukowania kart przekazania odpadów;
 • Prowadzenie kartotek, indeksów odpadów, przypisywanie domyślnej lokalizacji;
 • Automatyczne generowanie i wydruk kart przekazania odpadów (ewidencja obrazów kart od przekazujących odpady).

3. Składowanie odpadów

Proces najmniej pożądany przez środowisko naturalne, jednak w ogólnym przypadku nieunikniony pomimo zastosowania najnowszej technologii przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Dlatego też jego ewidencja jest szczególnie ważna, Eko-Manager zapewnia w tym zakresie:

 • Obsługę i ewidencję miejsc składowania odpadów;
 • Kontrolę poziomu wykorzystania składowiska dla wybranych lokalizacji;
 • Kontrolę czasu składowania odpadów na składowisku;
 • Kontrolę limitów dostaw odpadów dla przekazujących odpady;
 • Generowanie i obsługę kart ewidencji odpadów.

4. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Odpady przywożone do zakładu podlegają procesowi odzysku i unieszkodliwiania rożnymi metodami;
Zakłady zarządzające składowiskami odpadów posiadające instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów dzięki zastosowaniu systemu informatycznego (EKO-MANAGER) mogą w istotny sposób usprawnić i zautomatyzować swoje działanie. Nowoczesne technologie pozwoliły zrewolucjonizować proces gospodarowania odpadów. System informatyczny już nie tylko generuje karty przetworzenia odpadów, umożliwiając pełną ewidencję obrotu odpadami (kontrola strumienia odpadów dzięki mechanizmom tracebility) ale przede wszystkim sprawuje nadzór i kontrolę nad wszystkimi elementami zakładu:

 • Wagi;
 • Linie sortownicze, dzięki wykorzystaniu technologii MobiLink system informatyczny Eko-Manager może zarejestrować każdą wartość danych określoną wcześniej przez użytkownika;
 • Magazyny;
 • Zastosowanie terminali radiowych na wózkach widłowych (koparko ładowarkach) w celu automatyzacji procesu ewidencji.

Surowce wtórne po wysegregowaniu i odebraniu z sortowni mogą trafiać do boksów przeznaczonych do składowania surowców wtórnych. Ładowarka wózek widłowy wyposażony w terminal radiowy odczytuje kod kontenera i kod gniazda (identyfikując rodzaj surowca). Po odstawieniu (wysypaniu) surowca do boksu odczutuje jego kod. System generuje dokument przetworzenia odpadu. W momencie jego sprzedaży jest on ładowany na pojazd transportujący ważony na wadze samochodowej. System generuje dokument karty przekazania odpadu i sprzedaży, podobnemu procesowi identyfikacji podlegają inne surowce wtórne np. makulatura po sprasowaniu jest wstępnie ważona i drukowana jest etykieta do oznakowania kostki. Dodatkowo terminal radiowy daje możliwość doprecyzowania makulatury. W momencie sprzedaży ładowarka ładuje kostki na pojazd transportujący i odczytuje kod kreskowy etykiety.

 • Kompostownia poprzez wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych proces kompostowania to już nie tylko tylko sucha procedura rejestrowania wsadu i produktu końcowego ale to także wgląd w proces kompostowania, to możliwość sporządzania raportów z konkretnego wsadu i czasu w którym następuje załadunek i wyładunek danego wsadu: to również możliwość automatycznej rejestracji i przeglądu informacji o danej:
  • temperaturze kompostowania:
   *data;
   *temperatura środek;
   *temperatura brzeg;
  • Informacje o zdarzeniach kompostowania:
   *data;
   *godzina;
   *zdarzenie;
 • Pompownie technologia MobiLink idealnie sprawdza się w przypadku pompowni dzięki niej mamy w systemie Eko-Manager możliwość rejestrowania takich zdarzeń jak raporty z awarii , z czasu pracy i ilości załączeń (np. dana z ostatniego miesiąca) z przepływomierzy;
 • Stacje meteorologiczne integracja umożliwia zapis w systemie niezbędnych parametrów pogodowych (temperatura, ciśnienie, opady, itp).

5. Przekazanie odpadów

Odpady wydobyte ze składowiska lub powstające na skutek przetworzenia odpadów mogą być przewożone do odbiorców wykorzystujących te odpady we własnych procesach produkcyjnych lub na inne specjalnie do tego przeznaczone składowiska lub zakłady zagospodarowania odpadów.
Z punktu widzenia obsługi przebiegu procesu śledzenia strumienia odpadów ważne jest aby system informatyczny potrafił zapewnić:

 • Obsługę wywozu ładunków (np. surowce wtórne, odpady niebezpieczne itp.);
 • Automatyzację procesu ważenia i identyfikację wywożonych odpadów;
 • Generowanie i wydruk odpowiednich dokumentów potwierdzających przekazanie odpadu.

6. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Ważnym elementem zarządzania każdego przedsiębiorstwa zajmującego się składowaniem i przetwarzaniem odpadów jest szybka i precyzyjna informacja. Eko-Manager w tym zakresie wydaje się być bezkonkurencyjnym rozwiązaniem.
Na podstawie zarejestrowanych ważeń, kart przekazania i przetworzenia odpadów, umożliwia sporządzenie między innymi sprawozdań dotyczących ewidencji odpadów,sprawozdań wymaganych z tytułu prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami, raportowanie ruchów dotyczących gospodarki odpadami realizowane w wybranych okresach w podziale na rodzaje odpadów i kontrahentów. 
Wykorzystanie do raportowania analiz OLAP (mechanizm kostki olapowej zaimplementowany w systemie EKO-Manager) umożliwia użytkownikowi tworzenie zestawień wg indywidualnych potrzeb.

Dostępne w systemie sprawozdania to także, a w wielu przypadkach przede wszystkim:

 • Zestawienie zbiorcze opłat środowiskowych ( do zestawienia pobierane są dane na podstawie kart przekazania odpadu jak również wprowadzane dane z systemów zewnętrznych o których mowa była w części dotyczącej przetwarzania i utylizaci odpadów:
 • Dane ze stacji paliw o zużyciu paliwa;
 • Dane z przepompowni o poborze wody i wprowadzanie ścieków;
 • Dane o emisji gazów i pyłów;
 • Składowania odpadów ( informacja pobierana z kart przetworzenia odpadów przekazanych na kwaterę );
 • Opłaty naliczane do sprawozdania korzystania ze środowiska są uzupełniane w sposób automatyczny według stawki opłat za korzystanie ze środowiska;
 • Przyjęcia odpadów na składowisko - rozliczenie odpadów dostarczonych na zakład;
 • Zestawienie ilości odpadów wg źródła ich pochodzenia;
 • Rozliczenie odpadów wywiezionych z zakładu;
 • Przyjęcia odpadów w ramach PSZOK punktów przeładunkowych wchodzących w skład danego zakładu;
 • Karty ewidencji odpadów;
 • Analiza OLAP kwitów ważenia, kart przekazania, przetworzenia oraz ewidencji odpadów;
 • Stany magazynowe surowców wtórnych (zestawienie stanów posiadania (stany magazynowe) (odpady suche, szkło, elektro śmieci, opony itp);
 • Zestawienie sprzedaży surowców wtórnych.


Wytwarzanie opakowań z tektury

Obecny postęp techniczny wymusza na każdym przedsiębiorstwie nieustające dążenie, by wszystko robić coraz lepiej, szybciej i taniej. Tylko udział w tym niekończącym się wyścigu, a w wielu wypadkach obecność w jego czołówce – daje gwarancję odniesienia sukcesu na rynku krajowym i międzynarodowym. Ważnym czynnikiem w tej grze jest posiadanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać drzemiący potencjał i osiągnąć to, co do tej pory wydawało się niemożliwe. Właśnie dlatego chcemy zaproponować Państwu naszą współpracę w zakresie rozwiązywania waszych problemów i zaspokojenia potrzeb informatycznych, jak również w zakresie prac konsultingowych oraz analitycznych. Gdyńska firma ProkHard od lat zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych (ERP - Platforma Hetman). Bardzo dobrze znając realne potrzeby i wymagania rynku (jej klientami są zarówno polskie firmy, jak i międzynarodowe koncerny) oddaje do dyspozycji właścicieli, osób zarządzających małymi i średnimi firmami produkcyjnymi branżowy system informatyczny.

Hetman Box Factory to gotowy do użycia od zaraz, zestandaryzowany, kompletny ERP obejmujący swym zakresem aż 56 procesów biznesowych pogrupowanych w 8 funkcjonalnościach:

 • Zarządzanie zamówieniami klientów to między innymi: obsługa zleceń na żądanie, cenniki i zarządzanie cenami sprzedaży, obsługa zleceń wydania, raporty stanu realizacji zamówień,
 • Ranking odbiorców;
 • Kalkulacja kosztów wytworzenia: definiowanie kalkulacji dla produkcji wyrobu, kalkulowanie kosztu wytworzenia, analiza składników kosztowych kalkulacji, przeglądarka kalkulacji zleceniowych;
 • Magazyny: kontrola przepływu partii, etykietowanie surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych z wykorzystaniem kodów kreskowych, przyjęcie surowca za pomocą terminala kodów kreskowych, wydanie do klienta przez terminal nawózkowy, identyfikacja surowca wyrobu gotowego w magazynie (etykiety z kodami kreskowymi);
 • Fakturowanie: automatyczne generowanie faktur na podstawie WZ i zamówień, raporty i analizy sprzedaży;
 • Zarządzanie technologią produkcji to: możliwość tworzenia technologii produkcji, definiowanie procedur weryfikacji produkcji, zapotrzebowanie materiałowe na podstawie technologii;
 • Planowanie produkcji, czyli: automatyczne generowanie i wydruk zleceń produkcyjnych, generowanie planów produkcyjnych z podziałem na maszyny, kontrola obłożenia maszyn, graficzny interfejs planowania produkcji, nadzory nad produkcją;
 • Monitorowanie produkcji: możliwość rejestracji produkcji w toku na maszynach przetwórczych, etykietowanie produktów maszyn przetwórczych, przegląd graficzny stanu produkcji w toku, obsługa awarii, rozliczenie ilościowe produkcji, analiza czasów monitorowania;
 • Rachunkowość finansowa: automatyczna dekretacja dokumentów magazynowych i faktur, kontrola stanu zadłużenia kontrahentów, prowadzenie kartotek i dokumentacji personalnej;
 • Elementem spinającym system są zintegrowane katalogi branżowe: surowców, materiałów pomocniczych, obsługi indeksów (znakowanie towarów wg odbiorców) czy wreszcie katalogi: maszyn, narzędzi, pracowników.

Hetman Box Factory jako "paczka" ma „zaszyte” w sobie najlepsze modele procesowe specyficzne i charakterystyczne dla branży, wielokrotnie już zweryfikowane przez rynek i ludzi aktualnie pracujących i znanych środowisku. To nowoczesne narzędzie biznesowe oprócz ujednolicenia i usystematyzowania wszystkiego, co dzieje się w „fabryce” w każdej z funkcjonalności, posiada zbiór zestawień i porównań analitycznych, a dzięki zaimplementowaniu OLAP management bez problemu zostanie wsparty materiałem analitycznym pokazanym w dowolnym, dynamicznym ujęciu. Autorzy Hetman Box Factory, wspierając się swym doświadczeniem, wraz z systemem proponują odbiorcom również jako integralny element szkolenie użytkowników oraz nadzór nad uruchomieniem i pierwszym etapem działania. Firma ProkHard jako solidny partner w biznesie zapewnia profesjonalny serwis swoich produktów, a przedsiębiorstwom, które "wyrosnąć" z Hetman Box Factory gwarantujemy możliwość migracji do zintegrowanego systemu klasy ERP Platforma Hetman. Podczas rozmów z właścicielami czy osobami zarządzającymi małych i średnich firm produkcyjnych dane nam było usłyszeć wiele ciepłych, pochlebnych opinii, ale najczęściej pojawiającym się zaraz po tym pytaniem było to o wysokość kosztów systemu. Te w przypadku Hetman Box Factory, w zależności od liczby użytkowników i maszyn (centrów wytwórczych), zostały zróżnicowane i ustalone na realnie akceptowalnym poziomie.

Hetman Box Factory to nowoczesne narzędzie informatyczne;

dziś - potrzeba,

jutro - konieczność.

Przetwórstwo drewna


Dynamiczny rozwój branży drzewno-meblarskiej w Polsce wymaga specjalistycznego narzędzia informatycznego, które będzie wspierało wszystkie procesy w firmie. Branża ta ukierunkowana jest na zaspokajanie indywidualnych potrzeb klientów oraz produkcji pod indywidualne zamówienia. Dlatego system do zarządzania produkcją musi być bardzo elastyczny i dawać możliwość szybkiej modyfikacji technologii.

Produkcja drzewno-meblarska charakteryzuje się tym, że aby wyprodukować nawet prosty mebel potrzeba kilkadziesiąt, a nawet kilkuset części o różnych normach technicznych. Natomiast każda z tych części wymaga złożenia indywidualnego zamówienia, a późniejszego jego monitorowania. Dlatego ważne jest posiadanie sprawdzonego systemu magazynowego, który uwzględnia możliwość rozbudowy jego o magazyn wysokiego składowania. Dzięki czemu będzie można zoptymalizować stany magazynowe i nadzorować terminowość dostaw surowców wykorzystywanych do produkcji. Dlatego w przypadku gdy firma ma dużą produkcję, ręczne sterowanie takim łańcuchem dostaw i cyklem produkcyjnym jest praktyczne niemożliwe i może spowodować pomyłki w planowaniu, czy liczne przestoje na produkcji. Mając na uwadze powyższe wymagania Platforma Hetman posiada funkcjonalność magazyn wysokiego składowania, który można dodatkowo rozbudować o mobilny magazyn. Rozwiązanie polega na tym, że końcówka systemu zostaje umieszczona na urządzeniu przenośnym znajdującym się na wózku widłowym, dzięki czemu obsługa wydania/ przyjęcia surowców na magazyn będzie szybsza.

W branży drzewno-meblarskiej produkty wielokrotnie dopasowywane są do indywidualnych potrzeb klienta. Dlatego firmy posiadają dużo drobnych zleceń produkcyjnych, w skład których wchodzą takie same podzespoły czy półfabrykaty. Tylko dzięki pogrupowaniu planów produkcyjnych, firma może zredukować liczbę i czas przestojów na produkcji wynikających z przezbrojeń. Natomiast dzięki prowadzeniu w Platformie Hetman, kontroli online procesów produkcyjnych i zdarzeń gospodarczych zachodzących podczas realizacji procesów produkcyjnych, będą Państwo mogli natychmiast reagować na nieprawidłowości zachodzące na produkcji i zwiększyć efektywność produkcji.

Mówiąc o specyfice branży drzewno-meblarskiej należy zaznaczyć, że firmy działają w strukturze rozproszonej. Czyli firmy posiadają tartaki, kilka zakładów produkcyjnych, czy sklepy firmowe własne, lub franczyzowe. Dlatego Nasz system ma możliwość zarządzania kilkoma zakładami w jednej aplikacji. Tylko wtedy zarząd firmy będzie miał wgląd w rzeczywistą kondycję gospodarczo-finansową firmy, jak i będzie mógł zoptymalizować procesy zachodzące w firmie.

Platforma Hetman obejmuję najlepsze funkcjonalności i procesy specyficzne i charakterystyczne dla branży drzewno meblarskiej do których można zaliczyć:

 • Obsługa struktur rozproszonych (firmy wielozakładowe);
 • Obsługa cech w systemie, dzięki czemu będzie można prowadzić analizy z uwzględnieniem cech danego modelu mebli, oraz ułatwić obsługę handlowo-magazynową;
 • Możliwość harmonogramowania z uwzględnieniem dostępnych zasobów na magazynie;
 • Łatwe modyfikowanie wprowadzonych technologii, dzięki czemu produkcja na indywidualne zamówienie nie jest problemem;
 • Możliwość utrzymania optymalnego poziomu zasobów magazynowych;
 • Zarządzanie magazynem wysokiego składu;
 • Wykorzystywanie mobilnego magazynu (czyli końcówka systemu umieszczona na urządzeniu przenośnym znajdującym się na wózku widłowym) dzięki czemu obsługa wydania/ przyjęcia surowców na magazyn będzie szybsza;
 • Posiadanie produkcji online, dzięki czemu mamy wgląd w czasie rzeczywistym w koszt wytworzenia danego produktu jak i zmian jakie miały miejsce w stosunku do naszego planu produkcji;
 • System traceability, dzięki niemu możliwość śledzenia towaru od momentu wejścia na magazyn, przez zlecenia produkcyjne w jakich został użyty do momentu jego sprzedaży;
 • Możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz w oparciu o kostki OLAP (m.in. w obszarze sprzedaży, produkcji, zakupów, płatności, wyników operacyjnych czy analiz księgowości).

Przetwórstwo tworzyw sztucznych


Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych cały czas się rozwija, gdyż produkty z tej branży mają szeroką gamę zastosowań. Obecnie w Europie najwięcej produktów z tworzyw sztucznych jest wykorzystywanych w sektorze opakowań, budownictwie i w branży motoryzacyjnej. W mniejszym stopniu produkty te używane są również w przemyśle elektrycznym, przemyśle elektronicznym, czy w sektorze rolniczym.

Światowy rynek przetwórstwa tworzyw sztucznych jest miejscem silnej konkurencji. Największymi konkurentami w tej branży są firmy zagraniczne, które posiadają zakłady produkcyjne zlokalizowane w krajach o niskim koszcie produkcji. Dodatkowo obserwuje się w niej częste zmiany trendów rynkowych, co wymusza na producentach tworzyw sztucznych dużą elastyczność produkcji, oraz ciągłego monitorowania rynku. Dlatego tak ważne jest posiadanie nowoczesnego rozwiązania ERP/ MES wspomagające zarządzanie kluczowych obszarów biznesowych firmy. Szczególnie ważne w tego typu systemie jest posiadanie wielowymiarowych harmonogramów produkcji oraz rozwiązania ułatwiające ewidencjonowanie i przetwarzanie niebezpiecznych dla zdrowia materiałów poprodukcyjnych.

Do charakterystycznych cech branży przetwórstwa tworzyw sztucznych można zaliczyć wieloreferencyjność. Co ma dać firmą możliwość równoczesnego produkowania różnych produktów, które różnią się od siebie. Aby było to możliwe, firma musi posiadać odpowiednio skonstruowany harmonogram zawierający kompletne informację o produkcji. Dane te powinny zawierać m.in. informację o planie produkcji, terminie planowanego zakończenia produkcji, czy mieć możliwość zapisania parametrów technicznych związanych z wykonanym zleceniem. Dlatego też, coraz częściej firmy działające w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych decyduje się na wdrożenie harmonogramów opartych o system APS (Advanced Planning and Scheduling). Dzięki niemu mają oni dostęp do analiz dotyczących wydajności parku maszynowego, czasu i środków, które są niezbędne do realizacji danych zamówień. Za pomocą tych informacji będą Państwo mogli w Naszym systemie opracować optymalną kolejkę zleceń produkcyjnych. Jest to o tyle ważne, że ewentualne przezbrojenie wtryskarki i wymiana form, zazwyczaj powoduje równocześnie konieczność wymiany tworzywa w jej ślimaku, a to generuje dodatkowe koszty.

Kolejnym ważnym aspektem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jest zarządzanie kolorystyką, co daje możliwość zaplanowania zawracania odpadów do dalszego przetwarzania, oraz łączenia podobnych produkcji w jedno zlecenie produkcyjne. Co automatycznie spowoduje zminimalizowanie konieczności wykonywania przezbrojeń maszyn, a co chyba ważniejsze zmniejszenie ilości odpadu poprodukcyjnego.

W celu zwiększenia opłacalności produkcji w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych występuje wymóg zredukowania kosztów produkcji, poprzez konieczności zawracania odpadów poprodukcyjnych do dalszego przetworzenia. Dlatego producenci działający w tej branży oczekują możliwości obliczenia oraz przewidywania wielkości odpadów poprodukcyjnych już na etapie planowania indywidualnych zleceń produkcyjnych. Jest to kluczowy czynnik przy konstruowania kosztorysów dla klientów, gdyż wielkość odpadu znacznie wpływa na opłacalność wykonywania całego zlecenia. Przy wykonywaniu wycen dla klientów należy uwzględnić, fakt, że wielkość odpadu nie jest jednoznaczna z wlewkiem, gdyż czasami może być on ponownie wykorzystany. Opierając wycenę tylko o rozliczenie tworzywa, które zastyga w układzie wlewowym, otrzymamy zafałszowaną wartość. Będzie ona atrakcyjna dla naszego klienta, jednak może okazać się zabójcze dla zakładu. Dlatego Platforma Hetman daje możliwość swoim klientom wykorzystywać powyższe informacje przy planowaniu produkcji. Tylko wtedy będziemy w pełni posiadać kontrolę nad procesem produkcji i przyczynić się do zwiększenia rentowności realizowanych zleceń.

Platforma Hetman została rozbudowana o APS i zarządzanie kolorystyką, dzięki czemu istnieje możliwość wyliczenie rzeczywistego kosztu produktu, oraz monitorowanie i prowadzenie analiz obciążeń gniazd produkcyjnych. Tylko dzięki takim informacją w systemie firma będzie mogła właściwie skalkulować koszty wytworzenia produktu i przygotowywać dokładną wycenę dla klienta. Natomiast dzięki kontroli online produkcji i zdarzeń gospodarczych zachodzących podczas realizacji procesów produkcyjnych, będą Państwo mogli natychmiast reagować na nieprawidłowości zachodzące na produkcji i zwiększyć jej efektywność.

Kolejnym ważną sprawą w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jest aspekt ekologiczny, który wymaga zarządzania i ewidencjonowania odpadów. Dodatkowo prawo Unii Europejskiej w dyrektywę ROHS zwraca uwagę na ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych w procesach produkcyjnych. Dlatego wymusza ona na przedsiębiorcach ścisłego nadzoru i ewidencję wprowadzanych do środowiska substancji niebezpiecznych. Każdy producent ma obowiązek raportowania o szkodliwych chemikaliach, które wprowadził do środowiska naturalnego w procesie produkcji. Co powoduje konieczność prowadzenia identyfikacji i przygotowywania raportów i zestawień na temat zużycia tego typu surowców w trakcie produkcji oraz ponownego ich wykorzystania w kolejnych procesach produkcyjnych. Dlatego Platforma Hetman została rozbudowana o rozwiązanie do ewidencji, przechowywania i przetwarzania odpadów. System umożliwia również przygotowywanie odpowiednich raportów do instytucji zajmujących się powyższą tematyką. 

Platforma Hetman obejmuję najlepsze funkcjonalności procesowe specyficzne i charakterystyczne dla przetwórstwa tworzyw sztucznych do których można zaliczyć:

 • APS czyli specjalistyczne planowanie i harmonogramowanie produkcji;

 • Możliwość minimalizacje i ewidencje odpadów produkcyjnych w systemie;

 • Możliwość produkcji wieloreferencyjnej;

 • Posiadanie produkcji online-dzięki czemu mamy wgląd w czasie rzeczywistym w koszt wytworzenia danego produktu, jak i zmian jakie miały miejsce w stosunku do naszego planu produkcji;

 • Grupowanie planów produkcyjnych w celu zredukowania liczby i czasu przestojów na produkcji wynikających z przezbrojeń;

 • Traceability-czyli śledzenie surowca/ towaru od momentu wejścia jego na magazyn, przez zlecenia produkcyjne, w jakich został użyty do momentu jego sprzedaży;

 • Możliwość obliczenie rzeczywistego kosztu wytworzenia;

 • Możliwość rozliczenia produkcji na podstawie szczegółowych parametrów;

 • Szczegółowe analizy na podstawie kostek olap-dzięki czemu mamy zawsze aktualne informację na temat funkcjonowania w firmie. Umożliwiając szybko reakcje kadry zarządzającej, na zmiany zachodzą na rynku.